INFORMACIÓN Y REGLAMENTO DE LA CARRERA

.

1. INFORMACIÓ DE LA CURSA

* Dia de la cursa - 30-07-2016

* Horaris:

  - Sortida caminada - 16:30h

  - Sortida cursa - 17:00h

* Tots els participants disposaran de servei de BUS GRATUÏT per a retornar al punt de sortida, a la població de Barruera.

* Hi haurà avituallament líquid al km4 i líquid i sòlid a l'arribada.

2. REGLAMENT

1.       Pel fet de participar s' accepta el present reglament.

2.     Serà obligatori tenir llicència de la FEEC - FEDME o contractar-la per un dia en el moment de la inscripció

3.      L 'organització declina tota responsabilitat pels possibles perjudicis que la participació pugui comportar als inscrits.

4.      L 'organització pot demanar el DNI o similar per poder comprovar l 'edat de l'atleta.

5.      No està permès cap canvi de dorsal entre corredors sense previ avís a l'organització.

6.      Els corredors només podran rebre ajuda externa per part de l organització

7.      És obligatori portar el dorsal visible (part davantera) per tal que l organització pugui identificar els participants amb claredat en els controls de pas i a l' arribada i així facilitar l entrada a la classificació.
8.      Llençar deixalles fora dels llocs designats després de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa serà motiu de desqualificació.
9.    És obligatori seguir l'itinerari marcat, així com passar per tots els controls de pas establerts. Es desqualificarà qui no passi per els controls establerts
10.  Els corredors que decideixin abandonar la cursa ho hauran de comunicar a l' organització.

11.   És responsabilitat dels participants portar l 'equip adient i estar físicament preparat per dur a terme amb garanties la cursa.
12.   Un cop feta la inscripció l 'atleta accepta que actua, en totes les situacions, sota la seva responsabilitat.
13.   En cas de suspensió de la cursa per força major no es retornarà el preu de la inscripció, però s' entregarà la bossa d'obsequi corresponent.
14.   Està totalment prohibit emportar-se ampolles fora del punt d’avituallament. Serà considerat motiu de desqualificació.

1. INFORMACIÓN DE LA CARRERA
* Día de la carrera - 30-07-2016
* Horarios:
  - Salida caminata - 16:30h
  - Salida de la carrera - 17:00 h
* Todos los participantes dispondrán de servicio de BUS GRATUITO para retornar al punto de salida, en la población de Barruera.
* Habrá avituallamiento líquido al km4 y líquido y sólido a la llegada.
2. REGLAMENTO
1. Por el hecho de participar se acepta el presente reglamento.
2. Será obligatorio tener licencia de la FEEC - FEDME o contratarla para un día en el momento de la inscripción
3. La organización declina toda responsabilidad por posibles perjuicios que la participación pueda conllevar a los inscritos.
4. La organización puede pedir el DNI o similar para poder comprobar la edad del atleta.
5. No está permitido ningún cambio de dorsal entre corredores sin previo aviso a la organización.
6. Los corredores sólo podrán recibir ayuda externa por parte de la organización
7. Es obligatorio llevar el dorsal visible (parte delantera) para que el organización pueda identificar a los participantes con claridad en los controles de paso y al llegada y así facilitar la entrada a la clasificación.
8. Tirar basura fuera de los lugares designados después de cada avituallamiento o en cualquier punto de la carrera será motivo de descalificación.
9. Es obligatorio seguir el itinerario marcado, así como pasar por todos los controles de paso establecidos. Se descalificará quien no pase por los controles establecidos
10. Los corredores que decidan abandonar la carrera deberán comunicarlo a la organización.
11. Es responsabilidad de los participantes llevar el equipo adecuado y estar físicamente preparado para llevar a cabo con garantías la carrera.
12. Una vez hecha la inscripción el atleta acepta que actúa, en todas las situaciones, bajo su responsabilidad.
13. En caso de suspensión de la carrera por fuerza mayor no se devolverá el precio de la inscripción, pero se entregará la bolsa de obsequio correspondiente.
14. Está totalmente prohibido llevarse botellas fuera del punto de avituallamiento. Será considerado motivo de descalificación.

No hay comentarios:

Publicar un comentario